Bestyrelse

Forældrebestyrelsen består af 8 forældrerepræsentanter og 4 personalerepræsentanter, der på skift vælges for en 2 årig periode.

På forældremøder i hver enhed, er der hvert efterår valg til bestyrelsen, hvor halvdelen af forældre-bestyrelsen er på valg.


Institutionslederen og én af de daglige ledere deltager også i bestyrelsesmøderne.

Opgaver og kompetencer
Bestyrelsens arbejde og kompetencer er fastsat af Silkeborg Kommune og fremgår af Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser.

Der afholdes minimum 6 møder årligt og dagsorden udarbejdes i samarbejde mellem bestyrelsesformand og institutionsleder.
Der skrives referat fra mødet, og dette formidles til alle forældre, ligesom det kan ses på hjemmesiden.

Har du et emne, du gerne vil have bestyrelsen til at se på, så henvend dig til et af medlemmerne. Du finder deres adresse på bestyrelses-oversigten i institutionen eller her på hjemmesiden.


Bestyrelsens opgaver er mangeartede og er forældrenes sikkerhed for, at institutionen løbende varetager de arbejdsopgaver, som er indeholdt i institutionens formål, virksomhedsplan, lærerplan, aktivitetsplan m.v.

Forældrebestyrelsen fører tilsyn med institutionen og fastsætter principper for institutionens virksomhed og for anvendelsen af budgetrammen for institutionen, indenfor de af byrådet fastsatte mål og rammer.

Forældrebestyrelsen har desuden indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen. Bestyrelsen udpeger én forældrerepræsentant til ansættelsesudvalg, der jævnfør kommunens kompetenceplan træffer beslutning om ansættelse af personale.

Forældrebestyrelsens kompetence dækker i øvrigt følgende sagsområde:

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens virksomhed:
 • de pædagogiske principper
 • institutionens aktiviteter
 • samarbejdet mellem institutionen og forældrene
 • normer for forplejning, inventar og rengøring
 • samarbejde mellem flere institutioner
 • samarbejde i lokalområdet
 • information til og fra forældre
 • personalets sammensætning
 • forældrenes egen medvirken i institutionens hverdag m.v.

Forældrebestyrelsen kan

 • udtale sig om alle forhold vedr. institutionen og skal
 • udtale sig om sager, der forelægges den af byrådet.