Forretningsorden


På denne side kan du læse forretningsordenen for forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Søhøjlandet.

1. Bestyrelsens konstitution

 • 1.1 Sammensætning
  • Bestyrelsen sammensættes af minimum 8 forældrerepræsentanter.

   Samt 4 repræsentanter for medarbejderne. Desuden vil der være 2 fra ledelsen. Medarbejder repræsentanterne vælges af og blandt de fastansatte
   i institutionen. Jævnført Silkeborg kommunes vedtægter for samme.

   Medarbejder repræsentanterne har stemmeret på lige fod med de forældrevalgte medlemmer. Leder og daglig leder har ingen stemmeret.

   Suppleanter: Der vælges 2 forældre fra hver enhed som suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 fra personalet, for medarbejderrepræsentanterne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når
   et bestyrelsesmedlem udtræder. Eller ved længere varigt fravær.

 • 1.2 Valg til bestyrelsen
  • Valg til bestyrelsen gælder to år ad gangen.

   Valg finder sted først kommende forældremøde i efteråret, inden
   udgangen af oktober kvartalet.

   Forældrerepræsentanterne vælges således:

   Valg af forældrebestyrelses repræsentanter sker forskudt, således at den
   ene halvdel er på valg det ene år og den anden halvdel af forældrerepræsentanterne er på valg det næste år.

   Når forældre repræsentantens barn holder op i Børnehaven, går vedkomne automatisk også ud af bestyrelsen.

 • 1.3 Konstitution
  • Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv hvert år på det første bestyrelsesmøde efter valg ved et forældremøde i sidste kvartal. Formand/forkvinde vælges for 2 år og der kræves et flertal. Resten af bestyrelsens pladser aftales: Evt. næstformand, referent m.v.

 • 1.5 Valgperiode
  • Formand/kvinde vælges for en periode af 2 år, såfremt vedkommende
   stadig er medlem af bestyrelsen.

 • 1.6 Suppleanter
  • Suppelanterne deltager ikke ved møderne. Ved indkald pga. af et bestyrelsesmedlems fravær, har suppleanten stemmeret.
   Antal, se punkt 1.1

   Suppleanter vælges for 1 år ad gangen og indtræder i den rækkefølge, de er valgt.

 • 1.7 Tavshedspligt
  • Bestyrelsesmøder afholdes for lukkede døre. Samtlige medlemmer af forældrebestyrelsen har tavshedspligt. På første møde gennemgås forretningsordenen og der underskrives en tavshedserklæring.

 • 1.8 Kontakt
  • Liste over kontaktoplysninger på samtlige bestyrelsesmedlemmer offentliggøres på forældretavlen samt på institutionens fælles hjemmeside.

2. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde

 • 2.1 Antal af ordinære møder pr år
  • Der afholdes minimum 6 møder pr år.
   Tidsrummet vil være imellem kl. 19.00 – 21.00

 • 2.2 Ekstraordinært møde
  • Der kan indkaldes til ekstraordinært møde af formanden/kvinden samt lederen og når 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Den normale indkaldelsesfrist kan afviges i sådanne tilfælde.

   Punkter til dagsorden angives ved indkaldelse.

 • 2.3 Indkaldelse og dagsorden
  • Indkaldelse til bestyrelsesmøder varetages af formanden/kvinden samt lederen og skal ske med 14 dages varsel.
   Dagsorden udsendes 4 hverdage før.

   Sager, der ønskes optaget på dagsorden, skal være formanden/kvinden
   eller lederen i hænde senest 8 dage før mødet.

   Sager, der opstår herefter, kan ved begyndelsen af mødet besluttes
   optaget som et punkt på dagsorden, såfremt der er enighed blandt bestyrelsesmedlemmerne.

 • 2.4 Ledelse af møderne
  • Formanden eller lederen leder møderne. Ved enighed iblandt medlemmerne kan en anden dog også vælges. Enten formand/kvinde eller leder vil altid være til stede på et møde. Ved mødets start gennemgås punkter til næste bestyrelsesmøde ganske kort.

 • 2.5 Beslutningsdygtighed
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de forældrevalgte er tilstede, heriblandt formanden. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
   Skulle en situation opstå, hvor der er stemmelighed er formandens/kvindens stemme udslagsgivende. (Eva skulle undersøge dette punkt)

 • 2.6 Indkaldelse af særligt kyndige
  • Bestyrelsesmøderne afholdes for lukkede døre; men bestyrelsen kan
   indbyde andre til deltagelse i behandling af enkelte punkter.

 • 2.7 Referater
  • Der skrives et fyldigt referat til offentliggørelse til forældre samt hjemmesiden. Dog med undtagelse af fortrolige informationer.

 • 2.8 Afbud
  • Afbud ved møder sker ved skriftlig eller mundtlig meddelelse til
   bestyrelsens formand/kvinde eller lederen.

 • 2.9 Bestyrelsesudvalg
  • Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til forskellige opgaver.

3. Bestyrelsesopgaver

 • 3.1 Fastlæggelse af principper for daginstitutionens arbejde

 • 3.2 Fastlæggelse af principper for anvendelse af budgetramme

 • 3.3 Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelse

 • 3.4 Indstillingsret ved ansættelse af pædagoguddannet personale.
  Den forældre rep. Som er med ved ansættelser, skal være fra den aktuelle enhed

  For uddybning se styrevedtægter for de kommunale daginstitutioner i ny Silkeborg kommune 1. januar 2007.Desuden se ”Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelser”


  4. Godkendelse af forretningsorden
 • Forretningsorden træder i kraft straks bestyrelsen har konstitueret sig selv.

 • Forretningsorden vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen en gang årligt, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse. Dette anbefales at ske ved den samme lejlighed hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.