Bestyrelse

Forældrebestyrelsen består af 8 forældrerepræsentanter og 4 personalerepræsentanter, der på skift vælges for en 2 årig periode.

På forældremøder i hver enhed, er der hvert efterår valg til bestyrelsen, hvor halvdelen af forældre-bestyrelsen er på valg.

Institutionslederen og én af de daglige ledere deltager også i bestyrelsesmøderne.

Opgaver og kompetencer

Bestyrelsens arbejde og kompetencer er fastsat af Silkeborg Kommune og fremgår af Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser.

Der afholdes minimum 6 møder årligt og dagsorden udarbejdes i samarbejde mellem bestyrelsesformand og institutionsleder.
Der skrives referat fra mødet, og dette formidles til alle forældre.

Har du et emne, du gerne vil have bestyrelsen til at se på, så henvend dig til et af medlemmerne. Du finder deres adresse på bestyrelses-oversigten i institutionen eller her på hjemmesiden.

Bestyrelsens opgaver er mangeartede og er forældrenes sikkerhed for, at institutionen løbende varetager de arbejdsopgaver, som er indeholdt i institutionens formål, virksomhedsplan, lærerplan, aktivitetsplan m.v.

Forældrebestyrelsen fører tilsyn med institutionen og fastsætter principper for institutionens virksomhed og for anvendelsen af budgetrammen for institutionen, indenfor de af byrådet fastsatte mål og rammer.

Forældrebestyrelsen har desuden indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen. Bestyrelsen udpeger én forældrerepræsentant til ansættelsesudvalg, der jævnfør kommunens kompetenceplan træffer beslutning om ansættelse af personale.

Forældrebestyrelsens kompetence dækker i øvrigt følgende sagsområde:

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens virksomhed:

 • de pædagogiske principper
 • institutionens aktiviteter
 • samarbejdet mellem institutionen og forældrene
 • normer for forplejning, inventar og rengøring
 • samarbejde mellem flere institutioner
 • samarbejde i lokalområdet
 • information til og fra forældre
 • personalets sammensætning
 • forældrenes egen medvirken i institutionens hverdag m.v.

Forældrebestyrelsen kan

 • udtale sig om alle forhold vedr. institutionen og skal
 • udtale sig om sager, der forelægges den af byrådet.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Hvordan ser bestyrelsen værdierne i deres arbejde?

Citater fra Forældrene omkring Værdierne!

Sammenhæng:

 • At bestyrelsen sikrer, at der er ens vilkår i alle Børne-husene – fx ifh. til IT politik & Kost politik m.m.
 • At bestyrelsen er bindeled mellem forældre og ledelsen, og medarbejderne og politikerne
 • At der på bestyrelsesmøderne holdes en åben dialog

Dynamik:

 • At man i bestyrelsen lærer af og med hinanden – vidensdeling på tværs
 • At der er en kultur hvor nytænkning, engagement og initiativ er velkommen
 • At vi er åbne overfor inspiration, og for andres måder både at tænke og arbejde på

Kvalitet:

 • At bestyrelsen fremmer forældre-engagement.
  • Dette gøres ved at være synlig som bestyrelse
  • Fremmer forældrenes ansvarsfølelse over for institutionen
 • At der er god mødestruktur
  • Være forberedt og engageret
  • God mødedisciplin
  • Deadlines
 • Evaluering
  • Følge op på iværksatte projekter & planer

Dialog:

 • At bestyrelsen har rummelighed
  • Konstruktiv og forstående
 • At blive hørt
  • Som forældre af bestyrelse
  • Som repræsentant i bestyrelsen
 • Politikerne
  • Mulighed for at gå i dialog med politikerne

1. Bestyrelsens konstitution

 • 1.1 Sammensætning
  • Bestyrelsen sammensættes af minimum 8 forældrerepræsentanter.
  • Samt 4 repræsentanter for medarbejderne. Desuden vil der være 2 fra ledelsen. Medarbejder repræsentanterne vælges af og blandt de fastansatte
   i institutionen. Jævnført Silkeborg kommunes vedtægter for samme.
  • Medarbejderrepræsentanterne har stemmeret på lige fod med de forældrevalgte medlemmer. Leder og daglig leder har ingen stemmeret.
  • Suppleanter: Der vælges 2 forældre fra hver enhed som suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 fra personalet, for medarbejderrepræsentanterne.
   • En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder. Eller ved længere varigt fravær.
 • 1.2 Valg til bestyrelsen
  • Valg til bestyrelsen gælder to år ad gangen.
  • Valg finder sted først kommende forældremøde i efteråret, inden udgangen af oktober kvartalet.
  • Forældrerepræsentanterne vælges således:
   • Valg af forældrebestyrelses repræsentanter sker forskudt, således at den
    ene halvdel er på valg det ene år og den anden halvdel af forældrerepræsentanterne er på valg det næste år.
   • Når forældre repræsentantens barn holder op i Børnehaven, går vedkomne automatisk også ud af bestyrelsen.
 • 1.3 Konstitution
  • Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv hvert år på det første bestyrelsesmøde efter valg ved et forældremøde i sidste kvartal. Formand/forkvinde vælges for 2 år og der kræves et flertal. Resten af bestyrelsens pladser aftales: Evt. næstformand, referent m.v.
 • 1.5 Valgperiode
  • Formand/kvinde vælges for en periode af 2 år, såfremt vedkommende stadig er medlem af bestyrelsen.
 • 1.6 Suppleanter
  • Suppelanterne deltager ikke ved møderne. Ved indkald pga. af et bestyrelsesmedlems fravær, har suppleanten stemmeret. Antal, se punkt 1.1.
  • Suppleanter vælges for 1 år ad gangen og indtræder i den rækkefølge, de er valgt.
 • 1.7 Tavshedspligt
  • Bestyrelsesmøder afholdes for lukkede døre. Samtlige medlemmer af forældrebestyrelsen har tavshedspligt. På første møde gennemgås forretningsordenen og der underskrives en tavshedserklæring.
 • 1.8 Kontakt
  • Liste over kontaktoplysninger på samtlige bestyrelsesmedlemmer offentliggøres på forældretavlen samt på institutionens fælles hjemmeside.

2. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde

 • 2.1 Antal af ordinære møder pr år
  • Der afholdes minimum 6 møder pr år. Tidsrummet vil være imellem kl. 19.00 – 21.00
 • 2.2 Ekstraordinært møde
  • Der kan indkaldes til ekstraordinært møde af formanden/kvinden samt lederen og når 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Den normale indkaldelsesfrist kan afviges i sådanne tilfælde.
  • Punkter til dagsorden angives ved indkaldelse.
 • 2.3 Indkaldelse og dagsorden
  • Indkaldelse til bestyrelsesmøder varetages af formanden/kvinden samt lederen og skal ske med 14 dages varsel.
  • Dagsorden udsendes 4 hverdage før.
  • Sager, der ønskes optaget på dagsorden, skal være formanden/kvinden eller lederen i hænde senest 8 dage før mødet.
  • Sager, der opstår herefter, kan ved begyndelsen af mødet besluttes optaget som et punkt på dagsorden, såfremt der er enighed blandt bestyrelsesmedlemmerne.
 • 2.4 Ledelse af møderne
  • Formanden eller lederen leder møderne. Ved enighed iblandt medlemmerne kan en anden dog også vælges. Enten formand/kvinde eller leder vil altid være til stede på et møde. Ved mødets start gennemgås punkter til næste bestyrelsesmøde ganske kort.
 • 2.5 Beslutningsdygtighed
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de forældrevalgte er tilstede, heriblandt formanden. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
   Skulle en situation opstå, hvor der er stemmelighed er formandens/kvindens stemme udslagsgivende. (Eva skulle undersøge dette punkt)
 • 2.6 Indkaldelse af særligt kyndige
  • Bestyrelsesmøderne afholdes for lukkede døre; men bestyrelsen kan indbyde andre til deltagelse i behandling af enkelte punkter.
 • 2.7 Referater
  • Der skrives et fyldigt referat til offentliggørelse til forældre samt hjemmesiden. Dog med undtagelse af fortrolige informationer.
 • 2.8 Afbud
  • Afbud ved møder sker ved skriftlig eller mundtlig meddelelse til bestyrelsens formand/kvinde eller lederen.
 • 2.9 Bestyrelsesudvalg
  • Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til forskellige opgaver.

3. Bestyrelsesopgaver

 • 3.1 Fastlæggelse af principper for daginstitutionens arbejde
 • 3.2 Fastlæggelse af principper for anvendelse af budgetramme
 • 3.3 Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelse
 • 3.4 Indstillingsret ved ansættelse af pædagoguddannet personale.
  Den forældre rep. Som er med ved ansættelser, skal være fra den aktuelle enhed
 • For uddybning se styrevedtægter for de kommunale daginstitutioner i ny Silkeborg kommune 1. januar 2007.Desuden se ”Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelser”

4. Godkendelse af forretningsorden

 • Forretningsorden træder i kraft straks bestyrelsen har konstitueret sig selv.
 • Forretningsorden vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen en gang årligt, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse. Dette anbefales at ske ved den samme lejlighed hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.

Daginstitutionen Søhøjlandets bestyrelse består af repræsentanter fra alle enheder. Både forældre og personale.

Se oversigt over Daginstitutionen Søhøjlandets bestyrelse

Forældrebestyrelsen:

Formand
Anne B Holm
Sorring Børnehus
annebaastrupholm@gmail.com 

Næstformand
Marianne Hansen
Resenbro Børnehus
marianne.hansen.moellehoej@skolekom.dk 

Forældrerepræsentanter
Mette Reuss Haarh
Voel Børnehus
mette@reuss.nu

Marie Louise B Jensen
Voel Børnehus
rillo_16@hotmail.com

Rikke P Jensen
Sorring Børnehus
piil1985@hotmail.com  

Tine Budolfsen
Resenbro Børnehus
tine@budolfsen.dk 

Lasse Spliid
Gjern Børnehus
lassespliid@gmail.com

Iben Lindgård
Gjern Børnehus
Iben_L@hotmail.com

Medarbejderrepræsentanter
Trine Maria Madsen
Sorring Børnehus
TrineMaria.Madsen@silkeborg.dk

Helle Hjort Madsen
Gjern Børnehus
hellehjort.madsen@silkeborg.dk  

Rita Thora Jørgensen
Voel Børnehus
ritathora.jorgensen@silkeborg.dk

Jan Frydenlund Thomsen
Resenbro Børnehus
janfrydenlund.thomsen@silkeborg.dk

Ledelsesrepræsentanter
Bente Randløv
Sorring Børnehus
bente.randlov@silkeborg.dk

Hanne Henriksen
Resenbro Børnehus
hannehenriksen2@silkeborg.dk

Lotte Hansen
Voel Børnehus
lotte.hansen@silkeborg.dk

Daniela Husum
Gjern Børnehus
daniela.husum@silkeborg.dk

På denne side vil der løbende komme dagsordner til Daginstitutionen Søhøjlandets forældrebestyrelsesmøder.

2017 / 2018

13. juni 2018

7. november 2017

I den nye struktur på daginstitutionsområdet er der valgt en overordnet bestyrelse. Denne bestyrelse varetager de mere formelle interesser for alle 4 huse, altså for Daginstitutionen Søhøjlandet. 

I hvert enkelt enhed/hus har vi et Aktivitetsudvalg.

Fra kommunens side er der lagt op til, at vi inddrager frivillige i institutionen. I alle daginstitutioner har der gennem mange år været tradition for, at inddrage forældrene i arbejdet. Vi ser det som en styrke, at vi har et ”Aktivitetsudvalg” i de enkelte huse.

 • Udvalget er en del af det frivillige arbejde
 • Vi har valgt udvalgene i det enkelte hus, idet det styrker tanken om at aktiviteterne foregår i nærmiljøet
 • Møderne afholdes udenfor institutionsregi
 • Der kan være personalerepræsentation i aktivitetsudvalget. Personalet vil være behjælpelig ved eks. planlægning/afholdelse af større arrangementer, fx sommerfest
 • De enkelte huse står ikke til rådighed for forskellige arrangementer uden for åbningstid. Det er et ansvars og forsikringsspørgsmål.
 • Enkelte arrangementer kan afholdes, efter aftale, udenfor åbningstid. Eks fotografering
 • Der er ikke lagt økonomi ud til udvalgene. Udvalgene kan godt skaffe penge, som så kan gå til et særligt børnearrangement

Udvalgene støtter generelt op om institutionens traditioner ved at organisere, købe ind, uddelegere bagning osv. til eks. sommerfester, arbejdslørdage, jule arrangementer m.m.

Traditionerne er forskellige fra hus til hus!