Læreplaner

Det er daginstitutionens pædagogiske personales opgave at støtte, lede og udfordre børnene.

Daginstitutionen Søhøjlandets overordnede pædagogiske læreplaner er blevet skabt i samarbejde mellem institutionens enheder.

Daginstitutionen Søhøjlandets pædagogiske læreplan

Institutionens arbejde med lærerplanerne er i en konstant bevægelse og sker løbende i samarbejde imellem personalet i enhederne, hvor den fælles akse er børnene. Samarbejdet brygger på respekt – ansvar – tillid & ærlighed.

De pædagogiske læreplaner skal ses som et redskab til, at videre udvikle det pædagogiske arbejde i de 4 enheder.

Ifølge dagtilbudsloven skal der være læreplaner for både 0-3 år og 3–6 år i dag dagtilbuddet.

Arbejdet med børnene tager udgangspunkt i loven om pædagogiske læreplaner og Silkeborg Kommunes Børne- og ungepolitik.

Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i 2004.

De pædagogiske læreplaner skal indeholde mål og evt. delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læreproces skal give børn mulighed for at tilegne sig.

Læreplanerne skal behandle følgende temaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer

Fremtidens Dagtilbud

I oktober 2013 igangsættes på forsøgsbasis udviklingsprogrammet ”Fremtidens dagtilbud”, som er en videreudvikling af de pædagogiske læreplaner.

Et væsentligt mål med dette forsøg er at opnå evidensbaseret og generaliserbar viden om, hvordan det pædagogiske personale bedst muligt klædes på til at understøtte børns udvikling, læring og trivsel gennem en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik og et målrettet forældresamarbejde, hvor dagtilbuddets ledelse er drivkraften. Dette indebærer bl.a. at man undersøger, hvordan man kan arbejde med de pædagogiske læreplaner på nye måder.

Den bærende antagelse i ”Fremtidens dagtilbud” er, at børnenes trivsel, læring og udvikling skal understøttes af et dynamisk læringsmiljø med fokus på kvaliteten i interaktionen og relationen mellem den voksne og barnet og samspillet i børnegruppen. Det dynamiske læringsmiljø forudsætter dels en systemisk og målrettet didaktik med en stærk refleksionskultur, dels et målrettet samarbejde med forældrene. Sidst men ikke mindst spiller den faglige ledelse en afgørende rolle for at skabe vedvarende organisatoriske forandringer og læring.

Daginstitutionen Søhøjlandet er ikke en del af ”Fremtidens dagtilbud” men vi har valgt at lade os inspirere af tanker bag programmet og vores arbejde med de pædagogiske læreplaner vil derfor bære præg heraf.

Der vil løbende blive udarbejdet overordnede SMTTE-modeller over de forskellige aktivitetstemaer med fokus på forskellige læringstemaer. I de små læringsgrupper udarbejdes ligeledes SMTTE-modeller over de gruppebestemte læringsmål.

De pædagogiske læreplaner er som noget nyt opdelt i aktivitets-temaer og læringstemaer.

Aktivitetstemaer:

 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Krop og bevægelse
 • Natur

Temaer, som lægger op til at der tilrettelægges forløb, hvor børnene får mulighed for at udforske og undersøge et tema fra forskellige perspektiver.

Læringstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Naturfænomener

Temaer, som omhandler kompetencer, der udvikles gennem konkrete erfaringer men hvor kompetencer ikke handler om et konkret indhold og hvor de konkrete erfaringer derfor må findes i de aktiviteter, der iværksættes, - aktivitetstemaerne.

Der arbejdes skiftevis med de tre aktivitetstemaer. De enkelte aktivitetstemaer danner rammen om et sammenhængende tematisk forløb, - sideløbende understøttes læringsmålene for hvert af de fire læringstemaer.

Omsorgs- og interaktionskvaliteten, dvs. kvaliteten af relationen og samspillet, mellem børnene og de voksne har stor betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring i vores dagtilbud. Børnenes trivsel og læring understøttes mest effektivt, når børnenes udvikling og læring foregår i samspil med lydhøre og anerkendende voksne; samt når det pædagogiske personale organiserer og udnytter både planlagte og spontane læringssituationer til at udfordre både den samlede børnegruppe og det enkelte barn. 

Forældresamarbejde

Selvom dagtilbuddene har stor betydning for et barns fremtid, er den mest betydende faktor forældrene. Samspillet mellem forældrene/barnets hverdag i familien og dagtilbuddene, spiller derfor en afgørende rolle for barnets udvikling og trivsel.

Vi ønsker i vores arbejde med de pædagogiske læreplaner også at inddrage forældrene i barnets hverdag i daginstitutionen.

Denne forældreinddragelse vil ske gennem dialog, en SMTTE-model, nyhedsbreve og infoskærmene.

I kan som forældre således dele børnenes oplevelser og læring i daginstitutionen, hjemme i familien.

Vores lærerplaner er indskrevet i en ”SMTTE–model”