Vi ønsker at skabe et så åbent forhold mellem forældre og personale som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at der gives de fornødne oplysninger mellem parterne, hvilket naturligt vil ske gennem den daglige snak når børnene bliver afleveret, og når de bliver hentet.

Alle ansatte, samt bestyrelsen har tavshedspligt med alt hvad vi får kendskab til i forbindelse med vores arbejde i Børnehuset.

Forældreforening

Formål
Foreningens formål er at lave arrangementer for børn og forældre i Voel børnehus, samt at støtte op om aktiviteter.

Der er tradition for flg. aktiviteter:

  • Arbejdsdag
  • Sommerfest
  • Fotografering
  • Julehygge

 

Bestyrelse
Der vælges repræsentanter til forældreforeningen blandt forældre i Voel børnehus. Det tilstræbes, at der vælges en repræsentant og en suppleant fra hver gruppe. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formand er Maja Sølvsten, der er forælder til Sofia ved Stæren.

Forældreforeningen mødes mindst 3 gange om året.

Kontakt
Foreningens kontaktperson er daglig leder af børnehaven

Beslutninger
Beslutninger kan vedtages, hvis mere end halvdelen af de fremmødte stemmer for.

Budget/økonomi
Bestyrelsen træffer i fællesskab beslutninger om, hvordan og til hvad evt. indtjente penge skal bruges til.
Alle foreningens penge opbevares i pengekasse på kontoret.
Der føres regnskab over foreningens økonomi. Regnskabs året er fra august til august og afstemmes mindst en gang årligt.
Foreningen hæfter med foreningens indeholdte kapital.

Beretning
Foreningen aflægger beretning og regnskab ved det årlige forældremøde.

Ophør
Ved foreningens evt. ophør overgår dens aktiver til Voel Børnehus. Nedlæggelse af foreningen kan bestyrelsen vedtage ved kvalificeret majoritet.

Det er bestyrelsen der tegner foreningen.
Der vælges en formand og en ansvarlig for økonomi.
Medlemmer udtræder af bestyrelsen, når de ikke længere har børn i børnehaven.

 

Se medlemmer af forældreforeningen