Skip til hoved indholdet
  Hjem Voel Børnehus

Voel Børnehus

Velkommen til Voel Børnehus. Vi er et aldersintegreret børnehus med børn fra 0-6 år. Vi er normeret til 110 børnehavebørn og 26 vuggestuebørn.

Voel Børnehus ligger i Voel by og tæt på Voel hallen og skolen.

Vuggestuen er delt i to grupper, som er Mariehønen og Sommerfuglen.

Børnehavebørnene er aldersopdelt, hvor de 3-5 årige (mini'erne) er fordelt på tre grupper: Stærene, Solsortene og Svanerne.

De 5-6 årige børnehavebørn er vores storbørnsgruppe Uglerne.

Alle grupper har faste voksne.

Vi ønsker at have et tæt samarbejde med Voel Skole, SFO, Klippen og Dagplejen med fokus på den gode overgang fra Dagpleje til Børnehave og fra Børnehave til skole og SFO.

Dagplejen kommer i børnehuset og på legepladsen, og dagplejens børn passes i gæstepasning i vuggestuen, når deres dagplejer har fravær.

Vi vægter forældresamarbejdet højt, og vi vil gerne medinddrage jer i børnenes hverdag, for at sikre den bedste trivsel og udvikling for jeres barn.

I Voel Børnehus er der ansat ca. 20 pædagogiske medarbejdere og en kostansvarlig køkkenassistent.

 

Læs mere om Voel Børnehus

x

Vi glæder os til, at jeres barn skal starte i Voel Børnehus.

I er meget velkommen til at ringe til os, så I kan komme på besøg, inden I takker ja til pladsen.

Cirka 1 måned før opstart får I et velkomstbrev fra jeres barns nye gruppe, samt tid til en opstartssamtale.

Samtalen har fokus på barnet, og varer ca. 45 minutter. Her aftales også, hvordan opstarten skal foregå med udgangspunkt i et indkøringsskema.

Dagens rytme

6.30 - 7.30: Dagen starter i fællesrummet ved Uglerne. Vuggestuen og børnehaven åbner sammen.

7.30/8.00: Grupperne går på egne stuer

8.30 - 9.30: Pædagogisk samling for alle børn og vi spiser formiddagsmad

9.30 - 11.30: Aktiviteter, ture og leg

11.00: Frokost i vuggestuen

11.30: Frokost i børnehaven

12.00 - 14.00: Børn der har brug for at sove, bliver puttet, resten leger på legepladsen

14.00 - 14.30: Frugtcafe

14.30 - 16.00: Indendørs og udendørs leg og aktiviteter         

16.00: Vuggestuen og børnehaven samles og lukker

 

Aktiviteter:

Hver dag kan børnene lave forskellige pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og lege inde og ude. Vi tager afsæt i vores pædagogiske læreplaner, relationer, barnets behov og det enkelte barns nærmeste udviklingszone (Nuzo)

Børnegrupperne er på skift i Voel Hallen om formiddagen, hvor der er god mulighed for leg og bevægelse og motorisk udvikling.

Lokalt går vi ture til mosen og bækken.

Vores legeplads går rundt om hele børnehuset, og vi har et stort legeområde med træer, buske og bakker, hvor børnelege kan udfolde sig. Vi vægter højt, at legepladsen inviterer børnene til at gå på opdagelse og eksperimentere med naturen. Vi har valgt at på et område gror græs og blomster vildt. Legepladsen indbyder til motoriske aktiviteter og udfordringer.

På legepladsen eksperimenterer børnene i leg med vand, sand og jord. Her graves ofte store huller og vandkanaler.

Vi arbejder målrettet med børnefællesskaber, børns trivsel og inklusion, og i løbet af dagen indgår børnene i mindre legegrupper, hvor de i legen får erfaring med at indgå i forskellige legerelationer, og oplever at blive set, hørt og forstået, som dem de er. Børnene oplever samhørighed og det er med til at styrke børnefællesskaberne.

Samling:

Samling er ofte en vigtig del af børnenes dag i børnehuset. Her mødes børn og voksne i et fællesskab, hvor børnenes personlighed, fantasi og kreativitet kommer i spil.

Til samling laver vi mange forskellige ting. Vi snakker om dagen i dag, hvor aktiviteter og legegrupper gennemgås og vises med billeder på en tavle, så børnene er forberedt på, hvad de skal.

Vi synger, leger med rim og remser og læser ugens bog. Børnene fortæller også her om oplevelser hjemmefra. Vi øver os i at lytte til hinanden, sidde stille og i at have en hyggelig stillesiddende stund sammen. 

Vi tager altid udgangspunkt i den pædagogiske læreplan.

TRADITIONER

Fastelavn:

Fastelavn fejrer vi med et arrangement om formiddagen. Både børn og voksne er udklædte. Vi holder samling, hvor vi synger, og bagefter slår vi katten af tønden. Vi spiser fastelavnsboller og får saftevand. Udklædte forældre er meget velkomne til at deltage.

Bedsteforældredag:

Vi afholder bedsteforældredag en gang om året. Vi laver invitationer, som kommer i børnenes garderober. Det er en hyggelig dag for både børn og bedsteforældre.

Påske:

I ugen op til Påske, klipper, klistrer og maler vi. Vi holder påskefrokost sammen med børnene, og vi afholder påskeløb.

Madmodsløb:

Har vi som aktivitet i maj måned. Børnene kommer forbi forskellige smags- og aktivitetsposter.

Sommerfest:

Sommerfesten afholdes en aften i juni eller august. Børnehaven laver forskellige aktivitetsboder. Alle medbringer en ret, som vi serverer på et fælles tag-selv-bord. Arrangementet foregår fra ca. kl. 17-19. Forældre og søskende er velkomne!

Høstfest:

I september holder vi høstfest. Her har børnene høstede grøntsager, frugt og blomster med til en fælles høstfest.
Til festen laves der en stor gryderet med alle grøntsagerne over bål.

Arbejdslørdag:

Vi afholder en gang årligt en arbejdslørdag hvor hele familien kan deltage.

Motionsdag:

På skolernes motionsdag, fredag før efterårsferien, deltager de ældste børn sammen med skolen. De yngre børn har motionsløb sammen i børnehaven og vuggestuen.

Det sørme, det sandt, december!

I december måned får vi besøg af drillenisser, som alle er friske på at lave en masse nisserier med børnene. Nisserne kommer på skift med børnene hjem. De har hver en lille bog, hvori forældrene kan skrive lidt om besøget.

Vi holder samling hver dag, hvor vi læser højt af nissernes bøger. Vi klipper og klistrer, og laver hemmeligheder. Vi holder børnejulefrokost. Vi har juletræsfest, hvor vi danser om juletræet i fællesrummet, og julemanden kommer på besøg. Vi inviteres også i Voel kirke til en kort julegudstjeneste.

Julehyggedag afholder vi på Luciadag,hvor de ældste børnehavebørn går Luciaoptog for os. Derudover er der små klippe/klistre-værksteder. Forældrerådet serverer kaffe, saft og æbleskiver.

I Voel Børnehus har forældrene valgt en fuldkostordning. Det betyder, at samtlige måltider er finansieret af forældrebetaling.
Der er valg til fuldkostordningen hver andet år.

08.30-09.30 Børnene har mulighed for at spise formiddagsmad
11.00-11.30 Børnene og de voksne spiser frokost
14.00-14.30 Børnene har mulighed for at spise eftermiddagsmad

Formiddagsmad:

Børnene tilbydes grøntsager, frugt og brød.

Frokost:

Børnene spiser sammen i deres grupper. To gange ugentligt spiser vi rugbrød med forskelligt pålæg. Tre dage om ugen serveres der varme retter eller andet.

Eftermiddagsmad:

Der tilbydes brød, frugt, grøntsager og lignende.

Mærkedage:

Vi har i løbet af året nogle mærkedage, som typisk er i forbindelse med fødselsdage og vores traditioner. Ved de lejligheder kan der blive serveret lidt sødt.

Allergi / kosthensyn:

Hvis jeres barn lider af allergi, laves der en aftale med stuens personale om særlige hensyn. 
Er der andre hensyn at tage med hensyn til kosten, skal det aftales med lederen og husets kostansvarlige.

 

Se rapport fra Fødevarestyrelsen.

Læs Daginstitutionen Søhøjlandets kostpolitik

Aflevering/afhentning

Når I afleverer jeres barn, og kommer ind i garderoben eller det fællesrum, der tilhører den gruppe jeres barn er i, er der en infoskærm. Her trykker I jeres barn ind når I afleverer det, og ud når I afhenter. I skal også oplyse tidspunkter for, hvornår jeres barn bliver afleveret, og hvornår I afhenter. Det er også her I skriver, hvis jeres barn bliver hentet af andre end mor/far.
Derudover vil vi gerne have, at I altid siger goddag og farvel til en medarbejder. 

Forsikring

Vær opmærksomme på, at Silkeborg Kommune ikke længere har en kollektiv ulykkesforsikring for børn. Bemærk dog, at tandskader, der måtte ske i den tid, børn er i kommunens varetægt, er dækket af den kommunale tandpleje, indtil barnet fylder 18 år, men skal stadig meldes til egen forsikring.

Fødselsdag

Vi afholder alle fødselsdage i børnehuset, hvor I meget gerne må deltage. Vi holder fødselsdage i vores egen primærgruppe. I må også gerne medbringe noget mad eller andet. Aftal med personalet i god tid, hvornår jeres barns fødselsdag skal fejres og om der evt. skal deles noget ud, så vi kan informere køkkenet. Fødselsdag i vuggestuen holdes gerne kl. 9.00. I børnehaven er der også mulighed for at holde fødselsdag kl. 14. 

Legetøj

Hvis jeres barn har et stykke legetøj med, tager medarbejderne ikke ansvar for, om det bliver væk eller går i stykker.

Medicin

Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme. Her skal det være i original emballage med tydelig ordinering.

Påklædning

Vuggestuen:

Vuggestuen sørger for bleer, krybbe og udstyr i form af godkendt sele, dyne, pude med videre.

Børnehaven:

Medbring selv bleer. Soveudstyr sørger vi for. Men tag gerne et sovedyr eller lignende med.

Vuggestue og børnehave:

Vi vægter udelivet meget højt, og er ude i al slags vejr.
Det er derfor vigtigt, at jeres barn altid har rigeligt med skiftetøj i garderoben, både inde- og udetøj.
Tjek derfor, inden I går hjem, om overtøj og støvler er tørre. Husk navn i alt tøjet.

Sygdom og feriedage

Holder jeres barn fri eller er syg, taster I det ind i AULA. Denne besked vil vi gerne have inden kl. 9 af hensyn til planlægning af dagen.
Efter en sygeperiode modtages barnet igen, når det kan følge den almindelige dagsrytme.


Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse samt ændring af modul, skal gøres ved at bruge den digitale pladsanvisning.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogiske tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således at der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Voel Børnehus.

Vil du vide mere, kan der læses om baggrund for det pædagogiske tilsyn her

I Dagtilbuddet Søhøjlandet, har vi udarbejdet en fælles pædagogisk læreplan. Vores pædagogiske arbejde og aktiviteter planlægges ud fra de styrkede læreplaner og det pædagogiske grundlag.

Læs mere om forældresamarbejde i dagtilbud

 

Vi vægter en god dialog og et tæt samarbejde med jer forældre. 

Det er vigtigt for os, at I fortæller, hvis der er noget, der har betydning for jeres barns trivsel, stort som småt. Vi vil også komme til jer, hvis vi har bekymringer om jeres barns trivsel. På den måde kan vi samarbejde om, at jeres barn har det bedst muligt.

Vi opfordrer jer forældre til at:

 • Jeres barn møder rask og veludhvilet i børnehaven.
 • I fortæller os, hvis der er noget, der påvirker jeres barns trivsel.
 • I engagerer jer i jeres barns dagligdag.
 • Deltager i forældremøder og arrangementer i Voel Børnehus.
 • I holder jer orienteret på AULA om dagligdagen, og om hvad der i øvrigt sker i børnehaven.
 • I medbringer fodtøj, overtøj, regntøj og skiftetøj til årstiden. Beklædning skal være hensigtsmæssig i forhold til at blive selvhjulpen.
 • I holder styr på jeres børns tøj, vanter, huer og hjemmesko. Skriv navn i. Der må ikke være snore i tøjet!
 • I holder jeres børns garderobe ryddelig - hver dag.
 • I venter på, at jeres børn rydder op når I henter dem.
 • I henter jeres barn, hvis vi ringer og beder jer om det.
 • I kommer til os, hvis I har spørgsmål eller undrer jer over noget.


Forældremøde:

Én gang årligt, inden udgangen af oktober, holder vi et samlet forældremøde for Voel Børnehus. Her afholdes valg til forældrebestyrelsen, og det pædagogiske personale laver oplæg omkring deres daglige pædagogiske arbejde. Mødet foregår på Sorringvej 24 Voel.

Forældreaktivitetsudvalg:

I Voel Børnehus har vi nogle forældre som har meldt sig til at være med i et aktivitetsudvalg. Deres udgangspunkt er, at de rigtig gerne vil hjælpe til og gøre en forskel for børnene i Voel Børnehus. De har, i samarbejde med personalet, foreslået en række aktiviteter og arrangementer, som de er med til at afvikle, f.eks. sommerfest, julefest og arbejdslørdag.

Forældresamtaler:

Der afholdes en opstartssamtale, når jeres barn starter i børnehuset. Derudover tilbydes der samtaler, når jeres barn er to år, fire år og en førskolesamtale. I er også altid velkommen til at aftale eller ønske en samtale med en pædagog ved behov.

Ved overgangen til skole holdes et overgangsmøde mellem børnehave og forældre. Her skrives en fælles overgangsbeskrivelse, som vi spørger om jeres tilsagn til, at skolen får adgang til at læse.

Lisbeth Lausten Bang

Daglig leder

+4551703669

LisbethLausten.Bang@silkeborg.dk

Dagtilbuddet Søhøjlandet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt