Voel Børnehus

Velkommen til Voel Børnehus. Vi er et aldersintegreret børnehus med børn fra 0-6 år.
Vi er normeret til 110 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

Vuggestuen er delt i to grupper, som er Mariehønen og Sommerfuglen.

Børnehavebørnene er aldersopdelt, hvor de 3-5 årige er sammen på Fugletorvet i tre grupper: Stæren, Lærken og Svanen.

De 5-6 årige børnehavebørn er vores storbørnsgruppe Uglen.

Alle grupper har faste voksne.

 

Voel Børnehus ligger i Voel by og tæt på Voel hallen og skolen.

Børnegrupperne er på skift i Voel Hallen om formiddagen, hvor der er god mulighed for leg og bevægelse og motorisk udvikling.

Lokalt går vi ture til mosen og bækken.

Vi har et tæt samarbejde med Voel Skole, SFO og Dagplejen, med fokus på den gode overgang fra Dagpleje til Børnehave og fra Børnehave til skole og SFO.

Dagplejen kommer i børnehuset og på legepladsen, og dagplejens børn passes i gæstepasning i vuggestuen, når deres dagplejer har fravær.

Vores legeplads går rundt om hele børnehuset, og vi har et stort legeområde med træer, buske og bakker, hvor børnelege kan udfolde sig. Vi vægter højt, at legepladsen inviterer børnene til at gå på opdagelse og eksperimentere med naturen. Vi har valgt at på et område gror græs og blomster vildt. Legepladsen indbyder til motoriske aktiviteter og udfordringer.

På legepladsen eksperimenterer børnene i leg med vand, sand og jord. Her graves ofte store huller og vandkanaler.

Vi arbejder målrettet med børnefællesskaber og inklusion, og i løbet af dagen indgår børnene i mindre legegrupper, hvor de i legen får erfaring med at indgå i forskellige legerelationer, og oplever at blive set, hørt og forstået, som dem de er. Børnene oplever samhørighed og det er med til at styrke børnefællesskaberne.

Vi vægter forældresamarbejdet højt, og vi vil gerne medinddrage jer i børnenes hverdag, for at sikre den bedste trivsel og udvikling for jeres barn.

 

Vores åbningstid er mandag til torsdag fra 6.30-16.45, og fredag fra 6.30-16.30.

I Voel Børnehus er der ansat ca. 20 pædagogiske medarbejdere og en kostansvarlig køkkenassistent.

Vi har et tæt samarbejde med en tale-høre konsulent, som ofte er i huset og har sprogvejledning sammen med forældre og pædagoger.
I perioder er inklusions -og vejledningspædagog også i vores børnehus.

I Voel Børnehus er der fuld kostordning.

Vi er en del af Daginstitution Søhøjlandet.

Læs mere om Voel Børnehus

Vi glæder os til, at jeres barn skal starte i Voel Børnehus.

I er meget velkommen til at ringe til os, så I kan komme på besøg.

1-2 måneder før opstart får i et velkomstbrev fra jeres barns nye gruppe.

Når tiden nærmer sig, aftaler vi tid til en opstartssamtale. Samtalen har fokus på barnet, og varer ca. en halv time. Her aftales også, hvordan opstart skal foregå.

6.30 - 8.00 Dagen starter i fællesrum ved Uglen og på Fugletorvet. Vuggestuen starter dagen sammen på Sommerfuglen.

8.00 - 9.00 Grupperne starter op med aktiviteter og leg

9.00 - 9.30 pædagogisk samling for alle børn og vi spiser formiddagsmad

9.30 - 11.30 Aktiviteter, ture og leg

11.30 frokost

12.00 - 14.00 Børn der har brug for at sove, bliver puttet, resten leger på legepladsen

14.00 - 14.30 Frugtcafe

14.30 - 16.30 Indendørs og udendørs leg og aktiviteter         

 

Aktiviteter:

Hver dag kan børnene lege inde og ude. Vi tager afsæt i vores pædagogiske læreplan.

Samling:

Samling er en meget vigtig del af børnenes dag i børnehuset. Her mødes børn og voksne i et børnefællesskab, hvor børnenes personlighed, fantasi og kreativitet kommer i spil.

Til samling laver vi mange forskellige ting. Vi snakker om dagen i dag, hvor aktiviteter og legegrupper gennemgås og vises med billeder på en tavle, så børnene er forberedt på, hvad de skal.

Vi synger, leger med rim og remser og læser ugens bog. Børnene fortæller også her om oplevelser hjemmefra. Vi øver os i at lytte til hinanden, sidde stille og har det hyggeligt og rart sammen.

Vi tager altid udgangspunkt i den pædagogiske læreplan.

Fastelavn:

Fastelavn fejrer vi med et arrangement om formiddagen. Både børn og voksne er udklædte. Vi holder samling, hvor vi synger, og bagefter slår vi katten af tønden. Vi spiser fastelavnsboller og får saftevand. Udklædte forældre er meget velkomne til at deltage.

Påske:

I ugen op til Påske, klipper, klistrer og maler vi. Vi holder påskefrokost sammen med børnene, og vi afholder påskeløb.

Madmodsløb:

Har vi som aktivitet i maj måned. Børnene kommer forbi forskellige smags- og aktivitetsposter.

Sommerfest:

Sommerfesten afholdes en aften i august. Børnehaven laver forskellige aktivitetsboder. Alle medbringer en ret, som vi serverer på et fælles tag-selv-bord. Arrangementet foregår fra 16-18. Forældre og søskende er velkomne!

Høstfest:

I september holder vi høstfest. Her har børnene høstede grønsager, frugt og blomster med til en fælles høstfest.
Til festen laves der en stor gryderet med alle grønsagerne over bål.

I september deltager vi også i Smagens Dag.

Motionsdag:

På skolernes motionsdag, fredag før efterårsferien, deltager de ældste børn sammen med skolen. De yngre børn har motionsløb sammen i børnehaven og vuggestuen.

Det sørme, det sandt, december!

I december måned får vi besøg af drillenisser, som alle er friske på at lave en masse nisserier med børnene. Nisserne kommer på skift med børnene hjem. De har hver en lille bog, hvori forældrene kan skrive lidt om besøget.

Vi holder samling hver dag, hvor vi læser højt af nissernes bøger. Vi klipper og klistrer, og laver hemmeligheder. Vi holder børnejulefrokost. Vi har juletræsfest, hvor vi danser om juletræet i fællesrummet, og julemanden kommer på besøg. Vi inviteres også i Voel kirke, hvor vi synger, ser trylleri eller lille ser lille teaterstykke.

Julehyggedag for forældre og børn afholder vi i løbet december. Vi serverer kaffe/ gløgg, saft og æbleskiver.

Aktivitetsudvalget står for forplejningen.

Aflevering/afhentning

Når I afleverer jeres barn, og kommer ind i garderoben eller det fællesrum, der tilhører den gruppe jeres barn er i, er der en infoskærm. Her trykker I jeres barn ind når I afleverer det, og ud når I afhenter. I skal også oplyse tidspunkter for, hvornår jeres barn bliver afleveret, og hvornår I afhenter. Det er også her I skriver, hvis jeres barn bliver hentet af andre end mor/far.
Derudover vil vi gerne have, at I altid siger goddag og farvel til en medarbejder.

Om morgenen vil vi meget gerne have, at I afleverer i døren til fællesrum eller grupperum, da vi oplever, at det giver ro og uforstyrret leg til de børn, som er mødt og er i gang med leg eller aktivitet. 

Forsikring

Vær opmærksomme på, at Silkeborg Kommune ikke længere har en kollektiv ulykkesforsikring for børn. Bemærk dog, at tandskader, der måtte ske i den tid, børn er i kommunens varetægt, er dækket af den kommunale tandpleje, indtil barnet fylder 18 år. 

Fødselsdag

Vi holder fødselsdage i vores egen primærgruppe. Fødselsdag i vuggestuen holdes i institutionen, gerne kl. 9.00. I børnehaven er der mulighed for at invitere gruppen hjem til enten fire eller fem års fødselsdag i tids­rummet 9.45-12.00. Aftal nærmere med personalet på stuen, gerne i god tid.
I den forbindelse udleverer vi en lille skrivelse, hvis indhold skal være med til at sikre, at vi holder os indenfor institutionens vedtagne kostpolitik.

Hoved- og mellemmåltiderne bliver tilberedt af vores kostansvarlige og vores køkkenassistent, der sørger for at lave sund og nærende mad.

Læs vores fødselsdagsfolder

Legetøj

Hvis jeres barn har et stykke legetøj med, tager medarbejderne ikke ansvar for, om det bliver væk eller går i stykker.

Medicin

Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme. Her skal det være i original emballage med tydelig ordinering.

Påklædning

Vuggestuen:

Vuggestuen sørger for bleer, krybbe og udstyr i form af godkendt sele, dyne, pude med videre.

Børnehaven:

Medbring selv bleer. Soveudstyr sørger vi for. Men tag gerne et sovedyr eller lignende med.
Vi vægter udelivet meget højt, og er ude i al slags vejr.
Det er derfor vigtigt, at jeres barn altid har rigeligt med skiftetøj i garderoben, både inde- og udetøj.
Tjek derfor, inden I går hjem, om overtøj og støvler er tørre. Husk navn i alt tøjet.

Sygdom og feriedage

Holder jeres barn fri eller er syg, vil vi gerne have besked om det, gerne inden kl. 9 af hensyn til planlægning af dagen. I kan benytte de tlf. numre, der hører til jeres gruppe og send os gerne en besked på AULA.
Efter en sygeperiode modtages barnet igen, når det kan følge den almindelige dagsrytme.

Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse samt ændring af modul, skal gøres ved at bruge den digitale pladsanvisning.

Vi vægter et tæt samarbejde med jer forældre!

Når jeres barn skal gå i Voel Børnehus, vil I modtage et velkomstbrev, hvor barnets nye gruppe inviterer jer til at komme på besøg, så vi kan lægge en plan for opstarten.

Det er vigtigt for os, at I fortæller, hvis der er noget, der har betydning for jeres barns trivsel, stort som småt. Vi vil også komme til jer, hvis vi har bekymringer om jeres barns trivsel. På den måde kan vi samarbejde om, at jeres barn har det bedst muligt.

Forældremøde:

Én gang årligt, inden udgangen af oktober, holder vi et samlet forældremøde for Voel Børnehus. Her afholdes valg til forældrebestyrelsen.

Aktivitetsudvalg:

I Voel Børnehus har vi nogle forældre som har dannet et aktivitetsudvalg. Deres udgangspunkt er, at de rigtig gerne vil hjælpe til og gøre en forskel for børnene i Voel Børnehus. De har, i samarbejde med personalet, foreslået en række aktiviteter, som de er tovholdere for som f.eks. sommerfest, julefest og forældrekaffe.

Forældresamtaler:

Der afholdes en samtale, når jeres barn starter i børnehuset. Derudover tilbydes der samtaler, når jeres barn er to år og fire år. I er altid velkommen til at aftale en samtale med en pædagog.

Ved overgang til skole holdes et overgangsmøde mellem børnehave og forældre, og her skrives en fælles overgangsbeskrivelse, som vi spørger om jeres tilsagn til, at skolen får adgang til at læse.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Voel Børnehus.

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn